Zastita svakog muslimana (zbirka dovi)

GOSPODAR VAŠ JE REKAO: POZOVITE ME I ZAMOLITE JA ĆU VAM SE ODAZVATI KUR˝AN (40:60)

28.02.2013.

OPROŠTAJNI HADŽ MUHAMEDA S.A.V.A

O ljudi poslušajte moj govor, jer ja ne znam da li ću se nakon ovog hadža više sresti s vama ikada na ovom mjestu. Vaša krv i vaši imeci su vam sveti, dok se ne susretnete sa svojim Gospodarom, kao što je svet ovaj vaš dan u ovom vašem svetom mjesecu.Vi ćete se sresti sa svojim Gospodarom,pa će vas pitati o vašim djelima. Ko god od vas posjeduje nešto što nije njegovo, neka ga vrati njegovom vlasniku. Sva kamata je poništena.Međutim,ono što osvojite ostaje kod vas.Ne činite nepravdu i neće vam biti učinjena nepravda.Sva prolivena krv iz paganskog doba (doba prije islama) će ostati neosvećena.(nećemo se svetiti). A zar nije šejtan očajan što neće nikada više biti obožavan u ovoj vašoj zemlji?!Ali on će vas i dalje pokušavati zavesti,u drugim stvarima. Čuvajte ga se,da bi sačuvali svoju vjeru. Vrijeme se obrće kao što se obrtalo na dan stvaranja nebesa i zemlje.Godina se sastoji od 12 mjeseci,od kojih su 4 sveta,u kojima su rat i borba zabranjeni.O ljudi,vi imate svoja prava kod vaših žena,one imaju prava kod vas.One su dužne da u vašu kuću ne puštaju nikoga(ne smiju biti sa onima s kojima vi niste zadovoljni),vi to mrzite i imate pravo zahtjevati od njih.Ako one i pored toga to učine,dozvoljeno vam je da se odvojite od njih i udarite ih ali bez grubosti. One imaju pravo da ih vi hranite i oblačite,ako su privlačne.Sa ženama postupajte ljubazno i s mnogo dobrote,one su vaši partneri i odane sluge. Vi ste ih uzeli uz Allahovo povjerenje,s njima odnos imate uz Allahovo odobrenje.O ljudi,slušajte me dobro,i dobro razmislite.Iza sebe ostavljam dvije stvari,Kur'an i Sunet.Ako ih budete slijedili nećete zalutati.O ljudi,poslušajte moje riječi. Znajte da je svaki musliman brat drugom muslimanu, a svi muslimani su braća jedni drugima.Ne smijete ništa uzrti od svog brata,osim onog što ti je drage volje dato.Pa na činite nepravdu. Poslanik s.a..w.s. se zatim okrenuo prema nebu i rekao:¨Gospodaru moj,budi svjedok da sam im ja prenio poruku od Tebe.¨ Tada su poslednji riječi(ajeti) Kur¨ana objavljeni. SADA SAM VAM VJERU VAŠU USAVRŠIO I BLAGODAT SVOJU PREMA VAMA UPOTPUNIO I ZADOVOLJAN SAM DA VAM ISLAM BUDE VJERA.

28.02.2013.

OPROŠTAJNI HADŽ

28.02.2013.

"ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA (Prema Kur'anu i sunnetu Poslanikovom )

>em>Knjizica "ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA (Prema Kur'anu i sunnetu Poslanikovom ) Autor : Said Al-Kahtani>/em> Da nam se Allah smiluje.Amin

26.02.2013.

NAČIN NA KOJI JE POSLANIK SLAVIO ALLAHA

129) NAČIN NA KOJI JE POSLANIK SLAVIO ALLAHA 14.Abdullah, sin Amrov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje : - Gledao sam Allahovog Poslanika, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovori "Subhana-l-Lah". ( DT, A ) Smiluj se, Allahu, mir podari i blagoslovi Vjerovjesnika našeg Muhammeda, te porodici njegovoj i svim ashabima! AMIN!

24.02.2013.

VRLINE / FADILETI IZGOVARANJA : "SUBHANE-L-LAH, EL-HAMDU LI-L- LAH, LA ILAHE ILLE-L-LAHU,ALLAHU EKBER"

128) VRLINE / FADILETI IZGOVARANJA : "SUBHANE-L-LAH, EL-HAMDU LI-L- LAH, LA ILAHE ILLE-L-LAHU,ALLAHU EKBER" 1.Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli šej in Kadir" - Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega - dnevno po stotinu puta, vrijedit će mu kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hrđavih, a bit će i toga dana zaštićen od šejtana sve dok noć ne nastupi. Osim toga, niko ne može učiniti nešto vrednije od toga osim onog koji više puta izgovori ove riječi! ( K ) 2.Zatim ko bude izgovorio: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi"- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit će mu skinuti (umanjeni) grijesi makar da su veličine morske pjene! ( K ) 3.Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekao: - Onaj ko ujutro i uvečer izgovara riječi: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" - Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, značit će da je na Sudnjem danu pristupio s najvišom vrijednošću. Ravan mu je ili više posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili više od toga! ( M ) 4.Ebu - Ejjub el-Ensarija saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Ko izgovori deset puta "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej‘in Kadir ('ašere merarin, kane kemen e'ateka erbe 'ate enfusin min veledi Isma'ile)" - Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost! On je ponad svega - vrijedno mu je koliko da je oslobodio ropstva četiri potomka Ismaila, a.s.! ( K ) 5.Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Dvije su riječi (sintagme) lahke na jeziku, teške na Vagi (Allahovoj) i drage Svemilosnom: " Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi, Subhane-l-Lahi-l-'azim" - Slavljen neka je Allah i hvaljen neka je, Slavljen da si, Uzvišeni Allahu! ( K ) 6.Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario kazao: - Draže mi je izgovoriti riječi "Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber" - Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveći - nego sve ono što sunce obasja! ( M ) 7."Da li bi nekom od vas bilo teško da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela?" - Jedan od prisutnih upita ga: "Na koji način bi to neko od nas mogao učiniti?" Poslanik mu odgovori: - Izgovori stotinu puta riječ "Subhana-l-Lah..."- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala, zaslužit ćeš hiljadu dobrih djela ili će ti biti pobrisano hiljadu ružnih, koje si počinio! ( M ) 8.Džabir saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Za onog koji izgovori "Subhana-l-Lahi-l-'azim ve bi hamdihi" - Slavljen neka je Uzvišeni Allah i neka Mu je hvala - bit će u Džennetu zasađena palma! ( T, HA ) 9.Abdullah, sin Kajsov, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, upitao ga: - Da li bi želio, Abdullahu, sine Kajsov, da te uputim ka jednoj od dženetskih riznica? Odgovorih mu: - Kako da ne bih, Allahov Poslaniče?! A on kaza: - Izgovaraj riječi "La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" - Nema pomoći niti moći mimo Allaha! ( K ) 10.Allahu su najdraže četiri riječi: "Subhane-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, ve la ilahe ille-l-Lahu, va-l-Lahu ekber" - Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je najveći. Neće ti škoditi da počneš s bilo kojom od njih. I ne zovite svoje dijete Jesar, Rebah, Nedžih, niti Efleh nego ćeš kazati: "Je li on tu?", a on, ipak, ne bude pa će uzvratiti: "Nije!" (M) 11.Sa'd, sin Ebu - Vekasov, pripovijeda da je neki beduin obratio se Poslaniku, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekavši mu: - Pouči me nečemu što ću izgovarati! Poslanik mu kaza: - Izgovaraj: "La ilahe illa-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu li-l-Lahi kesiren. Subhana-l-Lahi Rabbe-l-alemine. La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-'Azizi-l-Hakim!" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Allah je najveći veličinom; Hvala Allahu mnogo puta; Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova; Nema pomoći niti moći mimo Allaha Moćnog i Mudrog! Nato će beduin: - Ove riječi su za Gospodara moga, a koje su za mene (moje dobro)? Poslanik mu kaza: - Izgovaraj "Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni" - Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj! ( M ) 12.Džabir, sin Abdullahov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario, kazao: Najbolja je dova "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala Allahu, a najbolji spomen Allaha je "La ilahe illa-l-Lahu" Nema boga osim Allaha! ( T, MA, HA ) 13.Trajno vrijedne riječi su: "Subhana-l-Lahi ve-l-Hamdu li-l-Lahi ve la ilahe illa-l-Lahu, va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" - Neka je slavljen Allah, i neka Mu je hvala. Nema boga osim Allaha i On je najveći. Nema pomoći niti moći mimo Allaha! ( H )

22.02.2013.

TRAŽENJE OPROSTA I POKAJANJE

127) TRAŽENJE OPROSTA I POKAJANJE 238.Kazao je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: - Tako mi Allaha, ja dnevno po sedamdeset puta i više zatražim oprosta od Allaha i pokajem se na ( slijedeći način ): "Estagfiru-l-Lahe ve etubu ilejhi". ( B ) 239.A kazao je i ovo: "Ljudi, Allahu se pokajavajte, ta ja Mu se dnevno pokajem i po stotinu puta!" ( M ) 240.Također je kazao: "Onome ko izgovori - Es-tagfiru-l-Lahe-l-lezi la ilahe illa Huve-l-Hajju-l-Kajjumu ve etubu ilejhi - tražim oprosta od Allaha, osim Koga drugog boga nema, Živog i Postojanog, i Njemu se kajem. Allah će mu oprostiti, čak da je i pred velikom vojskom utekao!" ( D, T, HA ) 241.Zatim je kazao, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "U najneposrednijoj blizini Gospodara Svoga, sluga Njegov nalazi se u posljednjem dijelu noći. Zbog toga, ako si ikako u mogućnosti biti među onima koji te trenutke provode u spominjanju Allaha - pa, budi!" (T,N,HA ) 242. Rekao je i ovo, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Abd (Rob) je najbliži Rabbu svome u momentu obavljanja sedžde - zbog toga umnogostručite svoje dove!" ( M ) 243.Pripovijeda nam El-Ugar el-Muzni da je Allahov Poslanik kazao: "Doista, srce mi ponekad natkrije ( obuzme ) sehva (zaborav), zbog čega ja izgovaram dove oprosta i pokajanja i po stotinu puta na dan." ( M )

21.02.2013.

DOVA - IZGOVARA SE RADI ODBACIVANJA ŠEJTANSKIH PAKOSTI

126) DOVA - IZGOVARA SE RADI ODBACIVANJA ŠEJTANSKIH PAKOSTI 237."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati-l-leti la judžavizuhunne berrun ve la fadžirun, min šerri ma haleka ve bere e ve zere e, ve min šerri ma jenzilu mine-s-semai i ve min šerri ma ja'rudžu fiha ve min šerri ma zere e fi-l-erdi ve min šerri ma jahrudžu minha ve min šerri fiteni-l-lejli ve-n-nehari ve min šerri kulli tarikin illa tarikan jatruku bi hajrin, ja Rahmanu" - Pomoću Allahovih savršenih riječi, koje ne može prevazići niti pobožni niti razvratnik, molim zaštitu pred zlom svega što je stvorio, proizveo ni iz čega i umnožio, od zla onog što s neba silazi i što se u nebo penje, od zla onog što je po Zemlji rasuto (živa bića), što iz nje izlazi, od zla onog što noć iznjedruje i dan obdanjuje, kao i od zla noćnog putnika, osim onog koji na vrata zakuca s dobrom namjerom, o Svemilosni! ( H, IS )

20.02.2013.

ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM KLANJA ŽIVOTINJE ILI KURBANA

125) ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM KLANJA ŽIVOTINJE ILI KURBANA 236."Bismi-l-Lahi va-l-Lahu ekber. (Allahumme minke ve leke.) Allahumme tekabbel minni" - U ime Allaha, Allah je najveći! (Allahu moj, ovo je od Tebe i Tebi ga darujem! ) Allahu moj, primi je od mene! ( M , BH )

19.02.2013.

POSTUPAK SAIMA / POSTAČA KADA GA NEKO GRDI

124) POSTUPAK SAIMA / POSTAČA KADA GA NEKO GRDI 235. "Inni saimun, Inni simun" - Ja postim, doista, ja postim! ( K )

17.02.2013.

KAKO UZVRATITI INOVJERCIMA NA POZDRAV

123) KAKO UZVRATITI INOVJERCIMA NA POZDRAV 234.Iza selleme 'alejkum ehlu-l-Kitabi, fe kulu: "Ve alejkum!" - Ako vas pozdrave sljedbenici nebeskih knjiga, uzvratite im riječima: I vama pozdrav! ( K )

15.02.2013.

ŠTA SE IZGOVARA KAD NEVJERNIK KIHNE

122) ŠTA SE IZGOVARA KAD NEVJERNIK KIHNE 233."Jehdikumu-l-Lahu ve juslihu balekum" - Allah vas uputio i dobrim učinio vaše srce (stanje)! ( T, H, D )

14.02.2013.

DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM JEZOVITOG DOGAĐAJA

121) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM JEZOVITOG DOGAĐAJA 232."La ilahe ille-l-Lahu" - Nema boga osim Allaha. ( K )

12.02.2013.

NAČIN NA KOJI MUHRIM IZGOVARA TELBIJJU PRILIKOM OBAVLJANJA HADŽA ILI UMRE

120) NAČIN NA KOJI MUHRIM IZGOVARA TELBIJJU PRILIKOM OBAVLJANJA HADŽA ILI UMRE 231."Lebbejke-l-Lahumme, lebbejke, lebbejke la šerike leke, lebbejke! Inne-l-hamde ve ni'mete leke ve-l-mulke, la šerike leke" - Odazivam Ti se, Allahu moj, odazivam! Odazivam se Tebi, Koji ravnoga Sebi nemaš, odazivam! Doista, zahvalnost i sve blagodati Tebi pripadaju, kao i sva vlast! Ti Sebi ravnoga nemaš! ( K )

10.02.2013.

RAZNOLIKOSTI DOBRIH DJELA I LIJEPOG PONAŠANJA

119) RAZNOLIKOSTI DOBRIH DJELA I LIJEPOG PONAŠANJA 230.Čim nastupi mrak ili uđete u noć, okupite svoju čeljad u kuću, jer šejtani u to doba izmile! A kad prođe sahat vremena od zalaska sunca, dozvolite im izlazak! Zaključajte svoja vrata, spomenuvši ime Allahovo, jer šejtan ne otvara zatvorena ( zaključana ) vrata! Pokrijte svoje posuđe, bilo čim, spomenuvši Allahovo ime. Na kraju (pred spavanje) pogasite svoja svjetla! (K)

08.02.2013.

POSTUPAK ONOGA KO SE PLAŠI DA BI SVOJIM OKOM MOGAO UREĆI NEKOGA

118) POSTUPAK ONOGA KO SE PLAŠI DA BI SVOJIM OKOM MOGAO UREĆI NEKOGA 229.Ako vidite nešto kod svog brata, nešto pri njemu (kao čovjeku) ili pak nešto što mu pripada, a što vas zadivljuje, zamolite Allaha da mu to blagoslovi (Allahumme barik fihi), jer urok od očiju je, doista, istina! ( H, MA, MK )

07.02.2013.

POSTUPAK KADA SE OSJETI BOL U TIJELU

117) POSTUPAK KADA SE OSJETI BOL U TIJELU 228.Stavi ruku na površinu tijela gdje osjećaš bol, te izgovori triput: "bismi-l-Lah" i sedam puta: "E'uzu bi-l-Lahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru" - Zaštitu tražim od Allaha i Njegove svemoći protiv zla koga nalazim i kog se plašim! ( M )

06.02.2013.

POSTUPAK PRILIKOM RADOSNOG DOGAĐAJA

116) POSTUPAK PRILIKOM RADOSNOG DOGAĐAJA 227.Vjerovjesnik bi, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kada bi mu se dogodilo nešto čemu bi se radovao, spustio lice svoje na sedždu, zahvaljujući Allahu, Blagodarovatelju Uzvišenom. ( SS - N, MA )

05.02.2013.

DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM DIVLJENJA ( ČUĐENJA ) ILI TAJANSTVENOG DOGAĐAJA

115) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM DIVLJENJA ( ČUĐENJA ) ILI TAJANSTVENOG DOGAĐAJA 225."Subhane-l-Lah" - Slavljen neka je Allah! ( K ) 226.Ili, pak, ove riječi: "Allahu ekber" - Allah je najveći! ( B, T, H )

31.01.2013.

DOVA PROTIV NEPRIJATELJA DOVA - UČI SE PRILIKOM STRAHA OD NEKOGA (GRUPE ILI NARODA)

113) DOVA PROTIV NEPRIJATELJA 223."Allahumme Munzile-l-Kitabi, seri'u-l-hisabi ihzimi-l-ahzabe! Allahumme, ihzimhum ve zelzilhum" - Allahu, Dostavitelju Knjige, Koji brzo sviđaš račune. Porazi protivnike! Allahu, porazi ih sve i uzdrmaj ih (razori ih )! ( M ) 114) DOVA - UČI SE PRILIKOM STRAHA OD NEKOGA (GRUPE ILI NARODA) 224."Allahumme-kfinihim bi ma ši’te" - Allahu, zapretaj ih čim Ti je volja! ( M )

30.01.2013.

IZGOVARANJE TEKBIRA ( PRILIKOM TAVAFA) U RAZINI UGLA KABE U KOME JE CRNI KAMEN

112) IZGOVARANJE TEKBIRA ( PRILIKOM TAVAFA) U RAZINI UGLA KABE U KOME JE CRNI KAMEN 222.Vjerovjesnik je , Allah mu se smilovao i mir mu podario, obavljao tavaf / obilazak oko Kabe / i na devi. Kad god bi stigao do ugla s Crnim kamenom, upravio bi prema njemu svoj štap (ili što bi mu se našlo u rukama) i izgovorio tekbir. ( B )

29.01.2013.

IZGOVARANJE TEKBIRA PRILIKOM BACANJA KAMENČIĆA KOD OBREDA KAMENOVANJA ŠEJTANA

111) IZGOVARANJE TEKBIRA PRILIKOM BACANJA KAMENČIĆA KOD OBREDA KAMENOVANJA ŠEJTANA 221.Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, prilikom svakog od tri kamenovanja šejtana, kod svakog bačenog kamenčića izgovorio bi tekbir, potom bi iskoračio naprijed i proučio dovu okrenuvši se prema Kibli podignutih ruku. Tako je postupao pri prvom i drugom bacanju / džemreta. Prilikom trećeg kamenovanja, poslije svakog bačenog kamenčića bi izgovorio tekbir i povukao se bez zaustavljanja. ( K )

27.01.2013.

DOVA KOJA SE UČI KOD "MEŠ'ARIL- HARAMA" - ČASNOG HRAMA

110) DOVA KOJA SE UČI KOD "MEŠ'ARIL- HARAMA" - ČASNOG HRAMA 220."Allahu ekber. La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve 'ala kulli šej'in kadir."Prenosi Džabir, Allah bio zadovoljan s njim, da bi Poslanik uzjahao devu zasječenog uha ( Kasvu ) i krenuo od Meš'aril-harama, te bi se upravio prema Kibli i učio dove i izgovarao tekbire izgovarajući: Nema boga osim Allaha i On je Jedan Jedini... Tako bi stajao sve do pojave jakog jutarnjeg rumenila, a pokrenuo bi se tek pred neposredni izlazak sunca.( M )

25.01.2013.

DOVA KOJA SE UČI NA AREFATU

109) DOVA KOJA SE UČI NA AREFATU 219."Najbolja dova je ona koja se izgovara na dan Arefata, te najbolje što sam ja učio i poslanici prije mene jeste: "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je iznad svega! ( T )

24.01.2013.

DOVA KOJA SE UČI PRILIKOM BORAVKA NA SAFFI I MERVI

108) DOVA KOJA SE UČI PRILIKOM BORAVKA NA SAFFI I MERVI 218.Džabir nam, opisujući Poslanikov hadž, prenosi slijedeće: Pošto bi se približio Saffi, Poslanik bi proučio ajet: "inne-s-Safa ve-l-Mervete min še' airi-l-Lahi"- Saffa i Merva su Allahova časna mjesta ... - Počeo je na način kako je Allah, dželle šanuhu , počeo. Dakle, počeo bi od Saffe, popevši se na nju, odakle mu je pogled dosezao do Bejtullaha, potom bi upravio lice svoje prema Kibli, izgovorivši: "La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku, ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej in Kadirun, la ilahe ille-l-Lahe vahdehu, endžeze va'-dehu ve nesare' abdehu, ve hezeme-l-ahzabe vahdehu!" "Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je ponad svega. Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji obećanje Svoje ispuni i roba Svoga pomaže, i sve protivnike Sam porazi!" Potom bi Allahu dovu učinio, a onda bi to ponavljao tri puta. A u drugom predanju se navodi da je to isto Poslanik obavljao na Mervi. ( M )

23.01.2013.

DOVA KOJA SE UČI IZMEĐU DESNOG UGLA KABE I CRNOG KAMENA ( El-hadžerul-esveda )

1. Hadžerul-esved (Crni kamen) 2. Ugao Hadžerul-esveda 3. Ugao Irački 4. Ugao Sirijski 5. Ugao Jemenski 6. Hatim (Hidžr Ismā’īl) – računa se kao dio Kabe 7. Vrata Kabe 8. Multezem – dio zida između vrata i Hažerul-esveda 9. Kisva – prekrivač Kabe 10. Mīzāb – kabenski oluk 11. Šāzervān, kabenski podest 12. Mekāmi-Ibrāhīm, hazreti Ibrahimov mekām 107) DOVA KOJA SE UČI IZMEĐU DESNOG UGLA KABE I CRNOG KAMENA ( El-hadžerul-esveda ) 217.Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, vršeći tavaf oko Kabe, učaše slijedeću dovu između njenog desnog ugla i Crnog kamena: "Rabbena atina fi-d-dunja hasenetenh ve fi-l-ahireti haseneten ve kina 'azabe-n-nari" - Gospodaru naš, daj nam dobro na ovome svijetu i dobro na drugome svijetu! Sačuvaj nas džehenemske vatre! ( D, H, BG, FŠS )

22.01.2013.

KAKO ĆE POSTUPITI MUSLIMAN U ČIJEM PRISUSTVU NEKO HVALI DRUGOG MUSLIMANA

106) KAKO ĆE POSTUPITI MUSLIMAN U ČIJEM PRISUSTVU NEKO HVALI DRUGOG MUSLIMANA 216.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Ako neko od vas bude hvalio svoga prijatelja, neka obavezno kaže: ‘ Ahsibuhu va-l-Lahu hasibuhu ve la uzzeki 'ala-l-Lahi ehada ‘ - Ja ga znam takvog, a Allah najbolje zna o njemu. Nije mi nakana da ikog precjenjujem iznad ocjene Božije. Ja samo iznosim svoje mišljenje o spomenutom.” ( M )

20.01.2013.

DOVA - UČI SE ZA ONOGA KOGA SI RUŽIO

105) DOVA - UČI SE ZA ONOGA KOGA SI RUŽIO 215.Ebu - Hurejre pripovijeda da je čuo Vjerovjesnika kako kaže: "Allahu, kojeg god da sam vjernika grdio - približi ga time Sebi na Danu sudnjem! ( K )

17.01.2013.

KAKO POSTUPITI KADA SE ČUJE ZAVIJANJE PASA NOĆU

104) KAKO POSTUPITI KADA SE ČUJE ZAVIJANJE PASA NOĆU 214.Kada čujete zavijanje pasa i revanje magarca noću, proučite: "E'uzu bi-l-Lahi" - jer su te životinje spazile ono što mi ne možemo vidjeti. ( D,H )

16.01.2013.

KAKO POSTUPITI KADA SE ČUJE PJEVANJE HOROZA I REVANJE MAGARCA

103) KAKO POSTUPITI KADA SE ČUJE PJEVANJE HOROZA I REVANJE MAGARCA 213.Kada čujete horoza da kukuriče, molite Allaha za dobrote Njegovim riječima: "Allahumme inni es‘eluke min fadlike" - jer pijetao je vidio meleka, a ako, pak, čujete revanje magarca - proučite: "E'uzu bi-l-Lahi" - jer magarac je spazio šejtana! ( K )

15.01.2013.

ŠIRENJE SELAMA / ISLAMSKOG POZDRAVA

102) ŠIRENJE SELAMA / ISLAMSKOG POZDRAVA 210.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli! Hoćete li da vas uputim ka nečemu što će među vama uspostaviti ljubav, ako ga budete upražnjavali? Nazivajte selam jedni drugima!" ( M ) 211.Kazao je Ammar, sin Jasirov, Allah zadovoljan bio s njim: "Ko sjedini tri vrline obujmio je puninu vjerovanja: nepristrasnost prema sebi, širenje selama među svijetom, pomaganje siromašnih onda kada je i sam potreban. ( B ) 212.Abdullah, sin Omerov, neka je Allah zadovoljan njima dvojicom, kazuje da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Šta se u islamu smatra među najboljim djelima?" Poslanik mu je odgovorio: "Hranom nahrani onoga kome je potrebna i selam nazivaj onome koga poznaješ i onom koga ne poznaješ! ( K )

13.01.2013.

VRIJEDNOST IZGOVARANJA SALAVATA NA POSLANIKA, sallallahu `alejhi we sellem

101) VRIJEDNOST IZGOVARANJA SALAVATA NA POSLANIKA, sallallahu `alejhi we sellem 207.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti!" ( M ) 208.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Ne pretvarajte kabur moj u svetkovište, nego salavatima me spominjite! Vaši salavati stižu do mene ma gdje da ih izgovorili." ( D, H ) 209.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Škrtica je onaj u čijem prisustvu bude spomenuto moje ime, a on me salavatom ne spomene! ( T, ig )

11.01.2013.

KAKO ĆE POSTUPITI ONAJ KOGA ZADESI NEŠTO ŠTO GA OBRADUJE ILI GA, PAK, ONERASPOLOŽI

100) KAKO ĆE POSTUPITI ONAJ KOGA ZADESI NEŠTO ŠTO GA OBRADUJE ILI GA, PAK, ONERASPOLOŽI 206.Poslanik bi, Allah mu se smilovao i spasio ga, kada bi mu se dogodilo nešto čemu bi se obradovao, izgovarao riječi: "El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi bi ni'metihi tetimmu-s-salihatu" - Hvala Allahu, po Čijoj se blagodati zbivaju dobri događaji. A kada bi mu se dogodilo nešto čemu se ne bi radovao, izgovarao bi ovu dovu: "El-hamdu li-l-Lahi' ala kulli halin" - Hvala Allahu na svemu (što daje)! ( IS, FJL )

09.01.2013.

DOVA - UČI JE MUSAFIR KOJI PORANI NA PUT...DOVA - UČI SE PRILIKOM ZAUSTAVLJANJA U NEKOM MJESTU NA PUTOVANJU ILI KAKVOM DRUGOM PRISTANIŠTU...DOVA - UČI SE PO POVRATKU S PUTA

97) DOVA - UČI JE MUSAFIR KOJI PORANI NA PUT 203."Semi'a sami'un bi hamdi-l-Lahi ve husni belaihi 'alejna. Rabbena sahibna ve efdil 'alejna a'izen bi-l-Lahi mine-n-nari" - Neka čuje / onaj koji sluša hvaljenje Allaha, dželle šanuhu, neka nam učini lijepim (moguće) neprilike! Gospodaru naš, budi nam Pratiocem i dobrotom nas Svojom obraduj! Allahu se utječemo pred vatrom Džehennema! ( M ) 98) DOVA - UČI SE PRILIKOM ZAUSTAVLJANJA U NEKOM MJESTU NA PUTOVANJU ILI KAKVOM DRUGOM PRISTANIŠTU 204."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min šerri ma haleka" - Pomoću Allahovih savršenih riječi utječem se protiv zla svega što je stvorio! ( M ) 99) DOVA - UČI SE PO POVRATKU S PUTA 205.Sin Omerov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje da je Allahov Poslanik, nakon bitke ili obavljenog hadža, u povratku na svakom uzvišenju proučio ovu dovu: "Allahu ekber (3x) La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej in Kadir. Ajibune, Taibune, Abidune li Rabbina hamidune. Sadeka-l-Lahu va'dehu ve nesare 'abdehu ve hezzeme-l-azabe vahdehu" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je moćniji iznad svega drugog. Vraćamo se i kajemo, obožavajući našeg Gospodara i Allah je obistinio Svoje obećanje, hvaleći Ga, pomogao je Svoga roba i sve protivnike Sam porazio! ( K )

08.01.2013.

DOVA PRILIKOM USPINJANJA NA BRDO ILI PLANINU I SILASKA S NJIH

96) DOVA PRILIKOM USPINJANJA NA BRDO ILI PLANINU I SILASKA S NJIH 202.Džabir, neka je Allah zadovoljan s njim, kazuje nam: - Kad bismo se popeli na kakvu uzvišicu, proučili bismo tekbir, a kad bismo se spustili s nje, učili bismo "Subhane-l-Lah"! ( B )

06.01.2013.

DOVE - UČE IH MUSAFIRIMA ONI KOJI OSTAJU

95) DOVE - UČE IH MUSAFIRIMA ONI KOJI OSTAJU 200."Estevdi' u-l-Lahe dineke, ve emaneteke ve havatime 'amelike" - Allahu povjeravam vjeru tvoju, amanet / polog tvoj i završetke djela tvojih. ( H, T ) 201."Zevvedeke-l-Lahu-t-takva ve gafere zenbeke ve jessere leke-l-hajre hajsu ma kunte" - Allah ti uvećao tvoju odanost Njemu, oprostio ti grijehe i olakšao ti činjenje dobrih djela gdje god da se nađeš! ( T )

05.01.2013.

DOVA - UČI SE KADA ČUJEMO DA JE ŽIVOTINJA KIHNULA

93) DOVA - UČI SE KADA ČUJEMO DA JE ŽIVOTINJA KIHNULA 198."Bismi-l-Lah" - S Allahovim imenom. ( D )

03.01.2013.

UČI SE PRILIKOM ULASKA U TRŽNICU / ČARŠIJU

92) DOVA - UČI SE PRILIKOM ULASKA U TRŽNICU / ČARŠIJU 197."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve Huve Hajjun la jemutu. Bi jedihi-l-hajru ve Huve 'ala kulli šej in Kadir" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On proživljava i usmrćuje, i On je Živi, Koji ne umire. U Njega je svako dobro i On je ponad svakog. ( T, HA )

01.01.2013.

DOVA - UČI SE PRILIKOM ULASKA U NEKO SELO ILI GRAD

91) DOVA - UČI SE PRILIKOM ULASKA U NEKO SELO ILI GRAD 196."Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb'i ve ma azlelne ve Rabbe-l-eredine-s-seb'i ve ma aklelne ve Rabbe-š-šejatini ve ma adlelne ve Rabbe-r-rijahi ve ma zerejne : Es‘eluke hajre hazihi-l-karjeti ve hajre ehliha ve hajre ma fiha, ve e'uzu bike min šerriha ve šerri ehliha, ve šerri ma fiha" -Allahu, Gospodaru sedam nebesa i onoga što ona natkriljuju, Gospodaru sedam Zemalja i onoga što one drže, Gospodaru šejtana i onog koga su oni zaveli, Gospodaru vjetrova i onog što oni nose, molim Te za dobrobit ovog naselja i za dobrobit njegovih žitelja, te za dobrobit svega što se u njemu nalazi! Zaštitu Tvoju tražim od zla ovog naselja, te od zla njegovih mještana i svega onog što je u njemu! ( HA, IS, N )

31.12.2012.

DOVA KADA SE POĐE NA PUT PRIJEVOZNIM SREDSTVOM ( NA JAHAĆOJ ŽIVOTINJI ILI AUTOM )... PUTNA DOVA ( DRUGA )

89) DOVA KADA SE POĐE NA PUT
PRIJEVOZNIM SREDSTVOM ( NA
JAHAĆOJ ŽIVOTINJI ILI AUTOM )
 
194."Bismi-l-Lah. El-hamdu li-l-Lah. Subhan e-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun. El-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhaneke-l-Lahume inni zalemtu nefsi, fa-gfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente"
- S Allahovim imenom (polazim). Hvala Allahu. Slavljen neka je Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje za koje mi nismo bili sposobni. Mi se, doista, Gospodaru našem vraćamo. Hvala Allahu, hvala Allahu, (i još jednom) hvala Allahu. Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka si slavljen, Allahu. Zaista sam počinio nasilje prema sebi, zato - oprosti mi. Jer, grijehe, zasigurno, ne oprašta niko drugi osim Tebe! ( D,T )
 
 90) PUTNA DOVA ( DRUGA )
 
195."Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhane-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun. Allahumme inna nes‘eluke fi seferina haza el-birre, ve-t-takva ve mine-l-'ameli ma terda. Allahumme hevvin 'alejna seferena haza va-tvi' 'anna bu‘dehu. Allahumme Ente-s-Sahibu fi-s-sefari v-l-halifetu fi-l-ehli. Allahumme inni e'uzu bike min va‘sai-s-seferi ve keabeti-l-menzari ve su i-l-munkalebi fi-l-mali ve-l-ehli" - A poslije povratka bi dodao: "Ajibune, ta ibune, 'abidune, li rabbina hamidune"
- Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka je slavljen Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje, a mi ga ne bismo bili sposobni obaviti sami. Mi se, doista, Gospodaru našem vraćamo. Allahu, molimo Te da nas prati dobro na putu našem i odanost Tebi, a od naših djela samo ona kojima si Ti zadovoljan! Allahu, olakšaj nam ovo putovanje, a razdaljinu njegovu podnošljivom! Allahu, Ti si Gospodar na putu i Čuvar u porodici, zato - zaštiti me od zamora i nesreća na putu, te tuge koja bi me mogla zadesiti zbog imovine i porodice! - A, kada se povrati kući s puta, prouči se ista dova i još doda:
- Vraćamo se i trajno kajemo, Allahu svome pobožni i zahvalni! ( M )

30.12.2012.

DOVA KOJOM SE ČOVJEK OGRAĐUJE OD GATANJA

88) DOVA KOJOM SE ČOVJEK OGRAĐUJE OD GATANJA 193."Allahumme la tajre ill tajruke ve la hajre illa hajruke ve la ilahe gajruke!" - Bože moj, samo Ti budućnost poznaješ, i nema dobra osim Tvoga. Nema boga osim Tebe! ( Uči se kada čujemo ili vidimo da to neko čini - određuje svoj pravac kretanja

29.12.2012.

DOVA KOJOM MOLIMO ZA ONOG KOJI NAM SE ZAHVALI DOVOM NA NAŠOJ HEDIJI ILI ATERIJALNOJ POMOĆI ( SADAKI )

87) DOVA KOJOM MOLIMO ZA ONOG KOJI NAM SE ZAHVALI DOVOM NA NAŠOJ HEDIJI ILI ATERIJALNOJ POMOĆI ( SADAKI ) 192.Aiša, Allah s njom zadovoljan bio, kazuje nam: "Jednom, kada je Poslaniku bila poklonjena ovca, Poslanik se zahvalio riječima: "Dvostruko ti bio darovan!" - Kada se sluga Aišin vratio, ona ga upita: "Šta kažu?" - On joj odgovori: "Rekli su": "Bareke-l-Lahu fikum!"- Neka vas Allah blagoslovi! - Fe tekulu Aišetu - Aiša tada uzvrati: "Ve fihim bareke-l-Lahu!" - Neka i njih Allah blagoslovi! - Uzvratimo im kako su nam zaželjeli, time će nagrada naša nama ostati. ( IS )

28.12.2012.

DOVA KOJOM SE ZAŠTIĆUJEMO OD STRAHA PRED ŠIRKOM ( MNOGOBOŠTVOM )

86) DOVA KOJOM SE ZAŠTIĆUJEMO OD STRAHA PRED ŠIRKOM ( MNOGOBOŠTVOM ) 191."Allahumme inni e'uzu bike en ušrike bike ve ene e'alemu ve estagfiruke lima la e'alemu" - Allahu, zaštiti me da širk ne učinim prema Tebi svjesno, i molim Te da mi oprostiš za ono što počinim nesvjesno! ( H, ig )

27.12.2012.

DOVA ZA ONOGA KOJI TI PONUDI MATERIJALNU POMOĆ...DOVA ZA ONOG KO TI POSUDI SREDSTVA U SLUČAJU POTREBE

84) DOVA ZA ONOGA KOJI TI PONUDI MATERIJALNU POMOĆ 189."Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike" - Allah ti blagoslov dao u porodici tvojoj i imovini tvojoj! ( B ) 85) DOVA ZA ONOG KO TI POSUDI SREDSTVA U SLUČAJU POTREBE 190."Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike" - Allah te blagoslovio, porodicu i imovinu tvoju! Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vraćanje duga na vrijeme. ( NFJL, MA )

26.12.2012.

DOVA ZA ONOGA KOJI TI KAŽE DA TE VOLI ZARAD ALLAHA

83) DOVA ZA ONOGA KOJI TI KAŽE DA TE VOLI ZARAD ALLAHA 188."Ehabeke-l-lezi ahbebteni lehu" -Volio te Onaj radi Koga me voliš! ( D )

25.12.2012.

DOVA KOJOM SE MOLI ALLAHOVA ZAŠTITA OD DEDŽALA

82) DOVA KOJOM SE MOLI ALLAHOVA ZAŠTITA OD DEDŽALA 187.Ko nauči napamet prvih deset ajeta iz sure "El-Kehf", bit će sačuvan od Dedžala. Proučiti "E'uzu bi-l-Lahi" na posljednjem tešehhudu svakog namaza - za zaštitu od smutnje Dedžalove. (Pogledaj dove broj 55 i 56.)

23.12.2012.

DOVA ZA ONOG KOJI TI KAŽE: "ALLAH TI OPROSTIO" ...DOVA ZA ONOGA KO TI UČINI DOBRO

80) DOVA ZA ONOG KOJI TI KAŽE: "ALLAH TI OPROSTIO" 185.Abdulah, sin Serdžisov, kazuje nam: "Došao sam kod Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, i s njim obrokovao, poslije čega sam mu se zahvalio: "Gafera-l-Lahu leke" - Allah ti oprostio, Allahov Poslaniče! A on mi odgovori: "Ve leke" - i tebi! ( H, NFJL ) 81) DOVA ZA ONOGA KO TI UČINI DOBRO 186.Onaj kome bude učinjeno dobro, neka kaže dobročinitelju: "Džezake-l-Lahu hajren" - Allah te nagradio dobrim.( I time će se zahvaliti.) ( T )

22.12.2012.

DOVA - UČI SE U KRUGU SIJELA... DOVA ZA ISKUPLJENJE SKUPA ( KRUGA SIJELDŽIJA )...DOVA KOJOM SE ZAVRŠAVAJU SVI SKUPOVI / SIJELA

78) DOVA - UČI SE U KRUGU SIJELA 183."Omer, r.a., prenosi da je brojao kako je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, u toku sijela sa ashabima, izgovarao po stotinu puta: "Rabbi-gfir li ve tub 'alejje inneke Ente-t-Tvvabu-l-Gafur" - Gospodaru moj, oprosti mi i pokajanje moje primi, jer Ti si, doista, Onaj Koji pokajanja primaš i grijehe opraštaš! ( T, ig ) 79) DOVA ZA ISKUPLJENJE SKUPA ( KRUGA SIJELDŽIJA ) 184."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke" - Neka si slavljen, Allahu, i neka Ti je hvala; svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem! ( SS ) 79a) DOVA KOJOM SE ZAVRŠAVAJU SVI SKUPOVI / SIJELA 184a."Subhaneke ve bi hamdike, la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke" Hazreti Aiša, r.a., prenosi slijedeće: Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, redovito je svako sijelo sa ashabima, svako učenje Kur'ana i svaki namaz, završavao riječima, što je navelo h.Aišu da mu se obrati: "Alahov Poslaniče, još te ne vidjeh da si odsijelio sijelo, učio Kur'an ili klanjao namaz, a da nisi završavao tim riječima (dovom)?" Odgovorio joj je: - Da, ko ispravno govori ( dobro radi ) kao završni čin, na to djelo se stavlja biljeg, a ko, pak, govori (ili uradi) loše, one (te riječi) mu dođu kao iskupljenje, a glase: "Neka si Slavljen i Hvaljen, Allahu moj! Nema Boga osim Tebe, Koga ja za oprost grijeha molim i Kome se iskreno kajem!” ( NFJL, H )

20.12.2012.

DOVA KADA UGLEDAMO NESRETNIKA

77) DOVA KADA UGLEDAMO NESRETNIKA 182."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi' afani mimma ibtelake bihi ve feddaleni 'ala kesirin mimmenhaleka tefdila" -Hvala Allahu, Koji me zaštiti od onoga što je tebe zadesilo i dade mi prednost nad mnogo čime što je stvorio! ( T )

19.12.2012.

DOVA PROTIV IZLJEVA SRDŽBE

76) DOVA PROTIV IZLJEVA SRDŽBE 181."Euzu bi-l-Lahi mine-š-šejtani-r-radžim" - Allaha prizivam protiv šejtana prokletog! ( K )

18.12.2012.

DOVA - UČI SE OŽENJENOM - UDATOJ...DOVA - UČI JE MLADOŽENJA SAM SEBI, TE DOVA KOJA SE UČI KADA KUPIMO SEBI KAKVU ŽIVOTINJU...DOVA PRIJE POLNOG ODNOSA U BRAKU

73) DOVA - UČI SE OŽENJENOM - UDATOJ 178."Bareke-l-Lahu leke ve bareke 'alejke ve džeme' a bejnekuma fi hajrin" Allah te blagoslovio i svaku ti blagodat dao! Allah vas sjedinio u dobru! ( SS, N ) 74) DOVA - UČI JE MLADOŽENJA SAM SEBI, TE DOVA KOJA SE UČI KADA KUPIMO SEBI KAKVU ŽIVOTINJU 179.Kada se neko između vas oženi, ili za kućne porodične potrebe unajmi poslugu, neka izgovori dovu: "Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma džebelteha' alejhi ve e'uzu bike min šerriha ve šerri ma džebelteha' alejhi" - Allahu, molim Te da bude najbolja i da ono čemu je ona po naravi sklona, bude dobro. A ako, pak, kupi mužjaka deve ( ili, pak, kakvu drugu životinju ), neka je uzme za vrhove rogova ili glave, te neka izgovori istu dovu! ( D, MA ) 75) DOVA PRIJE POLNOG ODNOSA U BRAKU 180."Bismi-l-Lah. Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena" - Allahu, skloni nas od šejtana i skloni šejtana od onoga čime si nas opskrbio! ( K )


Stariji postovi

Zastita svakog muslimana (zbirka dovi)
<< 02/2013 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425262728